BARCELONA
SPAIN

617 647 950

Parking vigilat bicicletes per esdeveniments

Avís legal / Aviso legal

1.  Titularitat de la pàgina Web. Associació BICILOCKER (en endavant “BICILOCKER”) és una associació sense ànim de lucre que promou l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat.

Raó Social: Associació BICILOCKER

Dades registrals: Registre d’Associacions i Fundacions de Catalunya. NIF: G66545096
Domicili: Ramón Llull, 7 3.2. 08401 Granollers, Barcelona, Espanya
E-mail: info@bicilocker.com

 2.  Condició d’usuari i acceptació de les condicions generals. La utilització de la pàgina web de BICILOCKER (en endavant, la “Pàgina Web”), està subjecte a les següents Condicions Generals d’Accés i ús (en endavant, les “Condicions Generals”).

El fet d’accedir a aquesta pàgina Web li atribueix la condició d’ “Usuari” i implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, les presents Condicions Generals. Li preguem que les llegeixi atentament. Si no accepta les presents Condicions Generals, li preguem s’abstingui d’utilitzar la present pàgina Web.

3.  Responsabilitat per el funcionament de la pàgina Web. BICILOCKER es compromet al bon funcionament de la pàgina Web. Tot i així, no serà responsable dels possibles problemes tècnics o causes de força major que puguin sorgir i que dificultin l’accés a aquesta pàgina Web.

4.  Propietat intel·lectual i industrial. Aquesta pàgina Web incloent, sense caràcter limitatiu, signes distintius, bases de dades, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, interfaces, arxius de text, àudio, vídeo i software necessari pel seu funcionament, accés i utilització, així com els drets de propietat intel·lectual i industrial que sobre mateixos existeixin i/o s’hagin concedit per qualsevol oficina de registre són titularitat de BICILOCKER o, en el seu cas, dels proveïdors de contingut, sent així, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes espanyoles i/o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. En aquest sentit tots els continguts que es mostren a la pàgina Web no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de BICILOCKER o dels titulars de tals drets.

Queda completament prohibit qualsevol explotació d’aquesta pàgina Web i dels continguts en ella sense l’autorització de BICILOCKER, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, les quals, de produir-se, constituiran infraccions dels drets de propietat intel·lectual o industrial de BICILOCKER o dels seus proveïdors, sancionables per la legislació vigent.

5.  Enllaços. Els enllaços o links que contingui la pàgina Web poden conduir a l’Usuari a altre llocs o pàgines web gestionades per tercers, en les que BICILOCKER no participa de ninguna manera i sobre les que no exerceix ningun tipus de gestió i control. En conseqüència, BICILOCKER no és responsable dels continguts de les pàgines a les que presta un enllaç ni dels enllaços continguts en tals pàgines que no siguin titularitat de BICILOCKER, així com tampoc de ninguna revisió, modificació o actualització dels mateixos. BICILOCKER proporciona aquests enllaços per la seva comoditat i la seva inclusió no implica afiliació, aprovació, ni recomanació de qualsevol pàgina, contingut o informació inclosa en ells, ni respon tampoc de l’estat de tals pàgines webs ni dels serveis o dels continguts oferts per tercers a través de les seves pàgines web. Al deixar la pàgina Web, l’Usuari ha de tenir en compte que els nostres termes i condicions deixen de ser aplicables. Tindrà que consultar els termes i polítiques aplicables, inclosa la política de privacitat de qualsevol pàgina web a la que accedeixi a través de la pàgina Web.

6.  Política de privacitat. L’Usuari consent expressa i inequívocament a que qualsevol dada personal que subministri (“dades personals”, tal como estan definides en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD) o qualsevol altra norma o desenvolupament reglamentari) sigui recollida per BICILOCKER, tractada i incorporada a un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Mitjançant l’emplenament dels formularis, les seves dades personals seran utilitzades amb la finalitat que s’indiqui a les pàgines on es trobi el formulari electrònic de recollida de dades personals. Tanmateix, podran ser conservades per contestar la seva sol·licitud i per l’enviament (per canals ordinaris o electrònics) de informació relacionada amb la nostra activitat que pugui resultar del seu interès, fins que ens indiqui el contrari. BICILOCKER, assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per cap altre ús sense consentiment previ i exprés dels nostres clients. BICILOCKER no ven, cedeix, lloga ni transmet de ninguna manera, informació o dades de caràcter personal dels seus Usuaris a tercers.

En qualsevol cas, l’Usuari té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Igualment, l’usuari pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades, sense que puguin atribuir-se a aquesta revocació efectes retroactius. Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant comunicació per escrit a la direcció indicada a la clàusula primera de les presents Condicions Generals.

7.Modificació de les presents condicions i duració. BICILOCKER podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades

8.  Legislació Aplicable i Jurisdicció Competent. L’ús de la pàgina Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l’ús de la pàgina Web serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Titularidad del Sitio Web. Asociación BICILOCKER (en adelante “BICILOCKER”) es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad.

Razón Social: Asociación BICILOCKER

Datos registrales: Registro de Asociaciones y Fundaciones de Cataluña. NIF: G66545096
Domicilio: Ramón Llull, 7 3.2. 08401 Granollers, Barcelona, España
E-mail: info@bicilocker.com

2.  Condición de usuario y aceptación de las condiciones generales.La utilización del sitio web de BICILOCKER (en adelante, el “Sitio Web”), está sujeta a las siguientes Condiciones Generales de Acceso y Uso (en adelante, las “Condiciones Generales”).

El hecho de acceder a este Sitio Web le atribuye la condición de “Usuario” e implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, las presentes Condiciones Generales. Le rogamos que las lea atentamente. Si no acepta las presentes Condiciones Generales, le rogamos se abstenga de utilizar el  presente Sitio Web.

3.  Responsabilidad por el funcionamiento del Sitio Web. BICILOCKER se compromete al buen funcionamiento del Sitio Web. Sin embargo, no será responsable de los posibles problemas técnicos o causas de fuerza mayor que puedan surgir y que dificulten el acceso a este Sitio Web.

4.  Propiedad intelectual e industrial. Este Sitio Web incluyendo, sin carácter limitativo, signos distintivos, bases de datos, imágenes, fotografías, dibujos, gráficos, interfaces, archivos de texto, audio, vídeo y software necesario para su funcionamiento, acceso y utilización, así como los derechos de propiedad intelectual e industrial que sobre los mismos existan y/o se hayan concedido por cualquier oficina de registro son titularidad de BICILOCKER o, en su caso, de los proveedores de contenidos, habiendo sido, en este último caso, objeto de licencia o cesión por parte de los mismos, y están protegidos por las normas españolas y/o internacionales de propiedad intelectual e industrial. En este sentido todos los contenidos que se muestran en el Sitio Web no pueden ser objeto de ulterior modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del Usuario o de terceros sin la expresa autorización por parte de BICILOCKER o de los titulares de dichos derechos.

Queda terminantemente prohibido cualquier explotación de este Sitio Web y de los contenidos en él sin la autorización de BICILOCKER, incluida su explotación, reproducción, difusión, transformación, distribución, transmisión por cualquier medio, posterior publicación, exhibición, comunicación pública o representación total o parcial, las cuales, de producirse, constituirán infracciones de los derechos de propiedad intelectual o industrial de BICILOCKER o de sus proveedores, sancionables por la legislación vigente.

5.  Enlaces. Los enlaces o links que contiene el Sitio Web pueden conducir al Usuario a otros sitios y páginas web gestionados por terceros, en los que BICILOCKER no participa de ninguna forma y sobre las que no ejerce ningún tipo de gestión y control. En consecuencia, BICILOCKER no es responsable de los contenidos de los sitios a los que se presta un enlace ni de los enlaces contenidos en tales sitios que no sean titularidad de BICILOCKER, así como tampoco de ninguna revisión, modificación o actualización de los mismos. BICILOCKER proporciona estos enlaces para su comodidad y su inclusión no implica afiliación, aprobación, ni recomendación de cualquier sitio o de cualquier contenido o información incluida en ellos, ni responde tampoco del estado de dichos sitios web ni de los servicios o de los contenidos ofrecidos por terceros a través de sus páginas web. Al dejar el Sitio Web, el Usuario debe tener en cuenta que nuestros términos y condiciones dejan de ser aplicables. Deberá consultar los términos y políticas aplicables, incluidas la política de privacidad de cualquier sitio web al que acceda a través del Sitio Web.

6.  Política de privacidad. El Usuario consiente expresamente e inequívocamente a que cualquier dato personal que suministre (“datos personales”, tal como están definidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales (LOPD) o cualquier otra norma o desarrollo reglamentario) sea recogido por BICILOCKER, tratado e incorporado a un fichero de datos de carácter personal, debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.

Mediante la cumplimentación de los formularios, sus datos personales serán utilizados con la finalidad que se indique en las páginas donde se encuentre el formulario electrónico de recogida de datos personales. Asimismo, podrán ser conservados para contestar a su solicitud y para el envío (por canales ordinarios o electrónicos) de información relacionada con nuestra actividad que pueda resultar de su interés, hasta que nos indique lo contrario. BICILOCKER, asegura la confidencialidad de los datos aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros clientes. BICILOCKER no vende, cede, arrienda ni transmite de ningún modo, información o datos de carácter personal de sus Usuarios a terceros.

En cualquier caso, el Usuario tiene derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos. Igualmente, el usuario puede, en cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos, sin que puedan atribuirse a esta revocación efectos retroactivos. Estos derechos pueden hacerse efectivos mediante comunicación por escrito a la dirección indicada en la cláusula primera de las presentes Condiciones Generales.

7.Modificación de las presentes condiciones y duración. BICILOCKER podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

8.  Legislación Aplicable y Jurisdicción Competente. El uso del Sitio Web se regirá por la legislación española. Cualquier controversia que surja o guarde relación con el uso del Sitio Web será sometida a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.